randr               parkeer               rr

My wedding was beautiful! I had made a few things for the big day, as you can see here! From invitations to a parking board and little gifts. I loved making it!


Mijn builoft was zeer geslaagd! Ik had een aantal dingen gemaakt voor de grote dag, zoals je hier kunt zien! Van uitnodigingen tot een parkeer bord en kleine bedankjes. Ik vondt het heel leuk om te maken!

Wedding R&R
Tagged on: